Miljöplan

Inledning

Miljöengagemanget hos människor växer. Samhällets krav i miljöfrågor skärps.
Älmeboda Bygg AB vill vara med i detta arbete och inser vikten av dessa frågor.

I de fall beställaren har egen miljöplan förbinder vi oss, att efter gemensam genomgång att följa denna. För övriga arbeten gäller denna plan.

Planen behandlar:

1. Vår kvalitetsplan
2. Byggavfall
3. Fukthalt
4. Material och systemval
5. Dokumentation av inbyggt material
6. Uppföljning av uppnått resultat

Miljöplanens krav har som mål att uppnå kretsloppsperspektiv på byggnaden som helhet samt att uppnå en god inomhusmiljö.

1. Vår kvalitetsplan.

I vår kvalitetsplan skall framgå hur miljöarbetet enligt denna miljöplan skall kvalitetskontrolleras. Kontrollpunkter som skall tillämpas för detta ändamål skall beskrivas.

2. Byggavfall.

Avfallshantering skall prioriteras i följande ordning:
1. Eliminering av uppkomst.
2. Återanvändning
3. Återvinning
4. Energiutvinning
5. Deponering

Källsortering skall i första hand ske på arbetsplatsen, för mindre arbetsplatser gällar att sortering sker på lager Bangatan i Rävemåla.

Följande material får inte deponeras:

Trä
Metall
Wellpapp
Emballeringsplast
Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall skall hanteras enligt förordningen om miljöfarligt avfall.
SFS 1985:841

3. Fukthalt.

Vid applicering av ytskikt som mattor. Målning, tätskikt etc. får den relativa fuktigheten i underliggande material maximalt uppgå till RF 85%. Dock får den kritiska fuktgräns som skall anges för fuktkänsligt material . Fukthalter skall verifieras i kontrollplanen. Material på byggplatsen skall skyddas från fukt, hela vägen från leverantör till färdig byggnad.

4. Material-och systemval.

Val av byggnadsmaterial och tekniska system, utformning och konstruktioner, planering och genomförande av produktion skall inriktas på att eliminera grogrunder för hälsoproblem. Byggnaden skall kunna renoveras/repareras utan att onödigt mycket material behöver kasseras. Byggnadsmaterial som innehåller ämnen som finns upptagna på Kemikalieinspektionens listor skall undvikas.
Allmänt gäller följande prioritering vid val av material, när det finns flera funktionsmässigt likvärdiga alternativ:

1. Återandvändbara produkter av återvinningsbara material.
2. Återvinningsbara produkter.
3. Produkter av förnybara råvaror.
4. Produkter som kan energiutvinnas.
5. Material, som genom att de är sammansatta med andra material försvårar återvinning skall undvikas.

5. Dokumentation av inbyggt material.

I AF2.25 anges att entrepenören skall upprätta specifikation av samtliga varor som används i entrepenaden. För att säkerställa att allt material kommer med samt att de insamlade uppgifterna är överskådliga bör HUS AMA:s kodrubriker användas.

6. Uppföljning av uppnått resultat.

Gemensamt skall vi inom företaget, årligen med samtliga anställda, gå igenom och säkerställa att miljöplan följs samt att se om denna kan förbättras.

Älmeboda Bygg AB
Bangatan 8
362 98 Älmeboda

Org.nr: 556150-4837

Älmeboda Bygg AB
Bangatan 8
362 98 Älmeboda

Org.nr: 556150-4837

Telefon: 0477-602 75
E-post: kontor@almebodabygg.se

Telefon: 0477-602 75
E-post: kontor@almebodabygg.se